Search (1 results, page 1 of 1)

 • × subject_ss:"Organisatorisches Lernen / Wissensmanagement / Informationsbedarf / Bedarfsermittlung / Informationsverhalten"
 • × type_ss:"m"
 • × classification_ss:"QP 345"
 1. Mujan, D.: Informationsmanagement in lernenden Organisationen : Erzeugung von Informationsbedarf durch Informationsangebot ; was Organisationen aus der Informationsbedarfsanalyse lernen können (2006) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm