Search (1 results, page 1 of 1)

 • × classification_ss:"06.41 / Wissenschaftliche Bibliotheken"
 • × classification_ss:"06.70 / Katalogisierung / Bestandserschließung"
 • × classification_ss:"BAHW (FH K)"
 1. Altbestandserschließung in wissenschaftlichen Bibliotheken : ein Förderprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (1995) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm