Search (1 results, page 1 of 1)

 • × classification_ss:"Mat A 291 / Gödelscher Unvollständigkeitssatz"
 • × classification_ss:"31.01 / Geschichte der Mathematik"
 • × language_ss:"e"
 • × year_i:[1990 TO 2000}
 • × type_ss:"m"
 1. Dawson, J.: Logical dilemmas : the life and work of Kurt Gödel (1996) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm