Search (1 results, page 1 of 1)

 • × classification_ss:"QGT (DU)"
 • × classification_ss:"54.08 Informatik in Beziehung zu Mensch und Gesellschaft"
 • × theme_ss:"Internet"
 • × classification_ss:"54.62 Datenstrukturen"
 • × type_ss:"m"
 1. Geiselberger, H. u.a. [Red.]: Big Data : das neue Versprechen der Allwissenheit (2013) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm