Search (1 results, page 1 of 1)

 • × subject_ss:"Deutschland / Forschungsprozess / Digitale Daten / Datenmanagement / Langzeitarchivierung"
 • × type_ss:"m"
 • × classification_ss:"025.840285 / DDC22ger"
 1. Leitfaden zum Forschungsdaten-Management : Handreichungen aus dem WissGrid-Projekt (2013) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm