Search (1 results, page 1 of 1)

 • × author_ss:"Pimenov, E.N."
 1. Zakharov, V.P.; Pimenov, E.N.: Estetsvenno-yazykovoi podkhod k sozdaniyu lingvisticheskogo obespecheniya informatsiionno-poiskovykh sistem (1997) 7.04
  7.037564 = weight(object_ss:CDS/ISIS in 3241) [ClassicSimilarity], result of:
   7.037564 = fieldWeight in 3241, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    7.037564 = idf(docFreq=100, maxDocs=42306)
    1.0 = fieldNorm(doc=3241)
  
  Object
  CDS/ISIS