Search (8 results, page 1 of 1)

 • × language_ss:"ru"
 1. Androvic, A.: ¬1. Medzinarodny kngres CDS/ISIS, Bogota, Kolumbia 22.-26.5.1995 (1996) 7.04
  7.037564 = weight(object_ss:CDS/ISIS in 5152) [ClassicSimilarity], result of:
   7.037564 = fieldWeight in 5152, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    7.037564 = idf(docFreq=100, maxDocs=42306)
    1.0 = fieldNorm(doc=5152)
  
  Object
  CDS/ISIS
 2. Zendulkova, D.: Aktualny stav distribucie CDS/ISIS na Slovensku (1996) 7.04
  7.037564 = weight(object_ss:CDS/ISIS in 405) [ClassicSimilarity], result of:
   7.037564 = fieldWeight in 405, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    7.037564 = idf(docFreq=100, maxDocs=42306)
    1.0 = fieldNorm(doc=405)
  
  Object
  CDS/ISIS
 3. Zendulkova, D.: CDS/ISIS pod Windows uz aj pre pouzivatelov (1997) 7.04
  7.037564 = weight(object_ss:CDS/ISIS in 491) [ClassicSimilarity], result of:
   7.037564 = fieldWeight in 491, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    7.037564 = idf(docFreq=100, maxDocs=42306)
    1.0 = fieldNorm(doc=491)
  
  Object
  CDS/ISIS
 4. Zendulkova, D.: Bibliografia CDS/ISIS (1997) 7.04
  7.037564 = weight(object_ss:CDS/ISIS in 1344) [ClassicSimilarity], result of:
   7.037564 = fieldWeight in 1344, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    7.037564 = idf(docFreq=100, maxDocs=42306)
    1.0 = fieldNorm(doc=1344)
  
  Object
  CDS/ISIS
 5. Zendulkova, D.: CDS/ISIS (1998) 7.04
  7.037564 = weight(object_ss:CDS/ISIS in 2409) [ClassicSimilarity], result of:
   7.037564 = fieldWeight in 2409, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    7.037564 = idf(docFreq=100, maxDocs=42306)
    1.0 = fieldNorm(doc=2409)
  
  Object
  CDS/ISIS
  Title
  CDS/ISIS
 6. Zakharov, V.P.; Pimenov, E.N.: Estetsvenno-yazykovoi podkhod k sozdaniyu lingvisticheskogo obespecheniya informatsiionno-poiskovykh sistem (1997) 7.04
  7.037564 = weight(object_ss:CDS/ISIS in 3241) [ClassicSimilarity], result of:
   7.037564 = fieldWeight in 3241, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    7.037564 = idf(docFreq=100, maxDocs=42306)
    1.0 = fieldNorm(doc=3241)
  
  Object
  CDS/ISIS
 7. Zendulkova, D.: Nova verzia CDS/ISIS 3.08 (1998) 7.04
  7.037564 = weight(object_ss:CDS/ISIS in 3812) [ClassicSimilarity], result of:
   7.037564 = fieldWeight in 3812, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    7.037564 = idf(docFreq=100, maxDocs=42306)
    1.0 = fieldNorm(doc=3812)
  
  Object
  CDS/ISIS
 8. Zendulkova, D.: Nova prirucka pre pouzivatel'ov CDS/ISIS (1998) 7.04
  7.037564 = weight(object_ss:CDS/ISIS in 183) [ClassicSimilarity], result of:
   7.037564 = fieldWeight in 183, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    7.037564 = idf(docFreq=100, maxDocs=42306)
    1.0 = fieldNorm(doc=183)
  
  Object
  CDS/ISIS