Document (#24473)

Author
Ruchimskaya, E.M.
Title
Yavlenie variativnosti estestevennogo yazyka i sposoby ee ustraneniya v verbal'nykh IPYA
Source
Nauchno- Tekhnicheskaya Informatsiya; Series 1. 2000, no.2, S.24-26
Year
2000
Footnote
Übers. des Titels: Natural language variations and their handling in information retrieval languages
Theme
Computerlinguistik
Field
Sprachwissenschaft