Search (1 results, page 1 of 1)

 • × subject_ss:"Weltgesellschaft / Wandel / Informationstechnik / Vernetzung / Globalisierung (BVB)"
 • × classification_ss:"05.38 (Neue elektronische Medien) <Kommunikationswissenschaft>"
 • × classification_ss:"54.65 (Webentwicklung / Webanwendungen)"
 1. Schmidt, E.; Cohen, J.: ¬Die Vernetzung der Welt : ein Blick in unsere Zukunft (2013) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm