Search (3 results, page 1 of 1)

 1. Zakharov, V.P.; Pimenov, E.N.: Estetsvenno-yazykovoi podkhod k sozdaniyu lingvisticheskogo obespecheniya informatsiionno-poiskovykh sistem (1997) 10.31
  10.310593 = weight(author_ss:Pimenov, E.N. in 2240) [ClassicSimilarity], result of:
   10.310593 = fieldWeight in 2240, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    10.310593 = idf(docFreq=3, maxDocs=44218)
    1.0 = fieldNorm(doc=2240)
  
  Author
  Pimenov, E.N.
 2. Pimenov, E.N.: Normativnost' i nekotorye problem razrabotki tezauruzov i drugikh lingvistiicheskikh sredstv IPS (2000) 10.31
  10.310593 = weight(author_ss:Pimenov, E.N. in 3281) [ClassicSimilarity], result of:
   10.310593 = fieldWeight in 3281, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    10.310593 = idf(docFreq=3, maxDocs=44218)
    1.0 = fieldNorm(doc=3281)
  
  Author
  Pimenov, E.N.
 3. Pimenov, E.N.: O faktorah, vliyayushchikh na indeksirivanie : indeksirovanie i predmetnaya oblast' (2000) 10.31
  10.310593 = weight(author_ss:Pimenov, E.N. in 898) [ClassicSimilarity], result of:
   10.310593 = fieldWeight in 898, product of:
    1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
     1.0 = termFreq=1.0
    10.310593 = idf(docFreq=3, maxDocs=44218)
    1.0 = fieldNorm(doc=898)
  
  Author
  Pimenov, E.N.