Search (55 results, page 1 of 3)

 • × language_ss:"ru"
 • × type_ss:"a"
 1. Hajna, K.; Krcmarova, G.: Prechod CASLIN suborneho katalogu CR do prevadzky v systeme Oracle (1998) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 2. Makulova, S.: Hypertextove systemy v aplikaciach (1993) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 3. Sokirko, A.V.: Obzor zarubezhnykh sistem avtomaticheskoi obrabotki teksta, ispol'zuyushchikh poverkhnosto-semanticheskoe predstavlenie, i mashinnykh sematicheskikh slovarei (2000) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 4. Ciganik, M.: Inteligencne indexovanie a inteligencne klasifikacie (1994) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 5. Curras, E.: Neuronovy metabolizmus informacie (1998) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 6. Androvic, A.: ¬1. Medzinarodny kngres CDS/ISIS, Bogota, Kolumbia 22.-26.5.1995 (1996) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 7. Zendulkova, D.: Aktualny stav distribucie CDS/ISIS na Slovensku (1996) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 8. Zendulkova, D.: CDS/ISIS pod Windows uz aj pre pouzivatelov (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 9. Sukiasyan, E.R.: Classifikatsiya ili tipologiya? (1996) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 10. Belogonov, G.G.: Metod analogii v komputernoi (2000) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 11. Zendulkova, D.: Bibliografia CDS/ISIS (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 12. Solov'eva, E.A.: ¬O edinoi modeli ponyatiinykh znanii, sistemy terminov i predmetnoi oblasti (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 13. Tkalac, S.; Mateljan, V.: Neke karakteristike notacijskih shema (1996) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 14. Ciganik, M.: Pred koordinaciou a kooperaciou informacnych systemov (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 15. Zupanic, S.: Kognitivni pristop k iskanju in komunikaciji informacij (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 16. Znidersic, M.: DOI - Digital Object Identifier : Revolucijy v upravljanju in trgovanju z avtorsko pravno zascitenimi informacijami na Internetu v tretjem tisocletju (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 17. Shekhtman, N.A.; Shekhtman, E.N.: Problema predstavleniya znanii i gipertekst (2000) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 18. Zendulkova, D.: CDS/ISIS (1998) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 19. Braslavskii, P.I.; Gol'dshtein, S.L.; Tkachenko, T.Y.: Tezaurus kak sredstvo opisanii sistem znanii (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  
 20. Lovtsov, D.A.: Informatsionnye otsenki tekhnologicheskoi effektivnosti pererabotki informatsii (1997) 1.00
  1.0 = *:*, product of:
   1.0 = boost
   1.0 = queryNorm
  

Years