Search (2 results, page 1 of 1)

 1. Efremenkova, V.M.; Kamenskaya, M.A.; Khutoretskii, V.M.: Sootnoshenien klassifikasionnykh sistem bazy dannykh Chemical Abstracts i sootvetstvuyushchikh ei chastei sistemy baz dannykh VINITI (1999) 10.60
  10.598274 = weight(author_ss:Efremenkova, V.M. in 409) [ClassicSimilarity], result of:
   10.598274 = score(doc=409,freq=1.0), product of:
    0.99999994 = queryWeight, product of:
     10.598275 = idf(docFreq=2, maxDocs=44218)
     0.09435497 = queryNorm
    10.598275 = fieldWeight in 409, product of:
     1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
      1.0 = termFreq=1.0
     10.598275 = idf(docFreq=2, maxDocs=44218)
     1.0 = fieldNorm(doc=409)
  
  Author
  Efremenkova, V.M.
 2. Khytoretskii, V.M.; Efremenkova, V.M.; Tartakovskii, V.A.: Sootnoshenie klassifikatsionykh skhem bazy dannykh Chemical Abstracts i sootvetstvuyushchikh ei chastei sistemy baz dannykh VINITI (2000) 10.60
  10.598274 = weight(author_ss:Efremenkova, V.M. in 891) [ClassicSimilarity], result of:
   10.598274 = score(doc=891,freq=1.0), product of:
    0.99999994 = queryWeight, product of:
     10.598275 = idf(docFreq=2, maxDocs=44218)
     0.09435497 = queryNorm
    10.598275 = fieldWeight in 891, product of:
     1.0 = tf(freq=1.0), with freq of:
      1.0 = termFreq=1.0
     10.598275 = idf(docFreq=2, maxDocs=44218)
     1.0 = fieldNorm(doc=891)
  
  Author
  Efremenkova, V.M.